STICHTING MA-FLO

Foundation Ma-Flo

Kvk / ANBI 

 Profit-Loss Account 2012 , 2014

 Balance 2013 , 2014

1. Introductie:

De Stichting Ma-Flo is genoemd naar de initiatiefneemster Mrs. Florence Foyab-Bergner (ook wel Ma Flo genoemd), een Nederlands weduwe, wonend in Rotterdam en oorspronkelijk afkomstig uit het stadje Bali in het Engels sprekende gedeelte van het West-Afrikaanse Kameroen.

Toen zij in 2005 bij een bezoek aan haar geboorteland haar vroegere basisschool bezocht, hoorde zij over kinderen die van school gestuurd waren, nadat hun ouders (hoofzakelijk) aan AIDS waren overleden. Alhoewel deze kinderen, dank zij de sterke soicale band, waren opgevangen door familie, was er geen geld voor scholing. Ma Flo besloot hier iets aan te doen en begon de schoolkosten voor een aantal van deze kinderen op een viertal basisischolen in Bali te betalen.

De Stichting Ma-Flo werd op 20 September 2007 opgericht om het werk van Ma Flo te ondersteunen en geregistreerd onder nummmer 24421756 bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. In Bali is een ‘Ma-Flo Support Commitee’ opgericht om te verzekeren dat de schoolgemeenschap, leerkrachten, ouders en lokaal bestuur betrokken zijn en de kinderen in hun ontwikkeling en  schoolprestaties worden gevolgd.

2. ANBI   ambi4

Per 01.01.2009 is Ma-Flo door de Belastingdienst erkend als een ANBI, d.w.z. als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donateurs hun giften van hun inkomsten- of vennootschapbelasting kunnen aftrekken, afhankelijk van hun inkomensafhankelijke basis bijdrage.

Als U ook wilt helpen om kinderen in Bali, Kameroen de kans te geven om hun basisschool af te maken en het ‘First School Leavers Certificate’ (onze Cito toets) te halen, maak dan Uw bijdrage over op rekeningnr. NL50 INGB 003 8026 84  t.n.v. Stichting Ma-Flo. Bij voorbaat hartelijk dank!

3. RSIN fiscaal nummer: 8184.82.941

4. Internet adres:

http://www.maflokids.com

5. Contact:

Correspondentie en bezoekadres:       Rijsbes 9, 3069 LZ Rotterdam

E-mail:                                                 atobobhensen@hotmail.com

Telefoonnummer:                                0031 10 456 4892

Mobiel nummer:                                  0031 6 16 808 505

6. Bestuur:

Bob Hensen, Voorzitter;

Hunter Smith, Secretaris;

Charles Ashu Tanyi, Penningmeester.

 

7. Beleidsplan:

De hoofdpunten van het 2013 – 2015 beleidsplan zijn:

a.       Het uitbreiden en verbreden van het bestuur van de Stichting Ma-Flo

b.      Het diversiveren van de fondsenwerving in het algemeen en mede door het bestuur.

c.       Het ondersteunen van het ‘Ma-Flo Support Committee’ in Bali om lokale fondsenwerving op te zetten.

d.      Het verbeteren van het promotie en propoganda materiaal van de Stichting.

e.       Het verder regulariseren van administratie en financiële planning.

f.       Het verder ontwikkelen van het ‘Ma-Flo Bali Aids Orphans Education Project’ onder meer door een inkomensgenererende activiteiten.

 

8. Beloningsbeleid:

Zoals vermeld in Artikel 3.5 van de Statutenvan de Stichting Ma-Flo is het beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun functioneren in het bestuur, maar mogen wel een declaratie indienen voor gemaakte kosten voor de Stichting Ma-Flo. Deze regel geldt ook voor vrijwilligers, die door het bestuur als zodanig zijn erkend.

 

8. Doelstelling:

De doelstelingen van de Stichting Ma-Flo zijn:

a.       Het vergroten van de kans op onderwijs voor weeskinderen in Bali, Kameroen.

b.      Het verbeteren van de leeromgeving op scholen in Bali, Kameroen.

c.       Het bevorderen van bewustwording van mensen in Nederland omtrent de onderwijs problematiek in Kameroen en van wezen in Bali in het bijzonder.

d.      Het werven van fondsen voor de financiële en materiële ondersteuning van het onderwijs in Bali, Kameroen.

 

9. Verslag van uitgeoefende activitieiten:

Het Bestuur van de Stichting Ma-Flo kwam voor het eerst bijeen in 2007 en daarna meerdere malen in de daarop volgende jaren.

Eind 2008 vertrok Ma Flo voor een door haar zelf bekostigde reis naar Kameroen om o.a. de door de Stichting Ma-Flo gefinancierde activiteiten te inspecteren en eventuele nieuwe wezen te indentificeren. Ook woonde zij een vergadering van het Ma-Flo Support Committee bij dat tijdens haar bezoek werd opgezet. Alle scholen werden bezocht en de schoolprestaties van de onderstteunde leerlingen bekeken.

Dit bezoek werd in 2009, 2010, 2011 en 2012 herhaald, waarvan verslag werd uitgebracht aan het bestuur.

In 2010 werd op voorstel van Ma Flo basis meubilair, een tafel met laden en een stoel, voor het onderwijzend personeel van de Government School Bali, vervaardigd door een lokale timmerman en met een officiele overdracht geschonken. Dit meubilair ontbrak geheel.

In 2011 werd een verzoek ontvangen van de Presbyterian School te Njenka, Bali voor een school toilet. Dit werd gehonoreerd en voor nne bdrag van € 766 werd een drie zits pit latrine van mudblocks en golfplaten dak gebouwd.

Schoolkosten en kosten voorFirst School Leaving Examens registratie werden tussen 2007 en 2012 elk jaar in September voor de betrokken leerlingen betaald.

Ma Flo heeft elk jaar een eenvoudige door haar bekostigde Kerstviering voor de kinderen georganiseerd.

 

10. Financiële verantwoording, jaarrekening, winst en verlies rekening

Informatie op de site van dbelastingdienst.

 bel3

Kvk / ANBI

Profit-Loss Account 2012 , 2014

Balance 2013 , 2014